Защита на личните данни

ЕТ“Зали“ чрез www.Zally.net се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

ЕТ“Зали“ чрез www.Zally.net се задължава да не разкрива личните данни на Клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

ЕТ“Зали“ чрез www.Zally.net се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

  • Обработка на клиентска поръчка.
  • Администриране и обслужване съдържанието на магазина.
  • Ако сте изявили в явен вид желание, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас.

За всички неуредени въпроси от настоящите Условия между ЕТ“Зали“ чрез www.Zally.net , Клиенти и трети лица се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЕТ “Зали“ чрез www.Zally.net може да внася изменения и поправки в настоящите Условия по всяко време.